Sviatosti

  Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami. (KKC 1131)

 

Sviatosti uvádzania do kresťanského života

 

Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t.j. krstom, myropomazaním a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. Prijatím týchto sviatostí dostávajú veriaci v čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky.

 

Sviatosti uzdravenia

 

Ježiš Kristus, lekár našich duší i tiel, ktorý ochrnutému odpustil hriechy a vrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Svätého Ducha pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj voči svojim vlastným členom. To je cieľ dvoch sviatostí uzdravenia: pokánia a pomazania chorých.

 

Sviatosti služby spoločenstvu

 

Tieto dve sviatosti: posvätný stav a manželstvo, sú zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie a slúžia na budovanie Božieho ľudu.