Myropomazanie

  Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že 

  Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána.

  Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha

  Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba

  pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky

  a dostali Ducha Svätého. (Sk 8, 14 - 17)

 

Myropomazanie je dokonalé vovedenie do tajomstiev Krista a zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Svätého Ducha, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzjú skutky. Myropomazanie, rovnako ako krst, vtláča do duše kresťana nezmazateľný duchovný znak. Preto túto sviatosť možno prijať iba raz v živote. Vo východných cirkvách sa sviatosť myropomazania udeľuje bezprostredne po krste a po nej nasleduje účasť na Eucharistii. Táto tradícia zvýrazňuje jednotu troch sviatostí uvádzania do kresťanského života.