Bohoslužby

v týždni od 12.4. – 18.4.2021        

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

18.00

Sv. liturgia (sl.)                                                     + Mária

Utorok

18.00

Sv. liturgia (sl.)                                    * Rastislav s rod.

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.)                                               * Ľubomíra

Štvrtok

18.00

Sv. liturgia (sl.)                     * Na česť Svätého Ducha

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída            + Július, Ľudmila

Sobota

  8.00

 

Sv. liturgia (csl.) + Moleben k P.P.Gojdičovi 

                                                     * Andrea, Dana, Lukáš

3. nedeľa

po PASCHE -

o

myronosičkách

 

  8.00

10.30

Utiereň  (sl.)

Sv. liturgia (sl.)          * za veriacich farnosti, * Martin

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku

csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku

Všetky bohoslužby sú neverejné - bez účasti veriacich - sú vysielané ONLINE