Bohoslužby

v týždni od 17.6. – 23.6.2019

 

 deň čas  bohoslužba

Pondelok

 

16.30

18.00

20.00

Začiatok petro-pavlovského pôstu

Modlitby matiek

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k P.P.Gojdičovi

Modlitby otcov

Utorok

17.00

18.00

Sv. zmierenia

Sv. liturgia (sl.)

Streda

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Veľká večiereň s lítiou

Štvrtok

 

  9.00

17.30

18.00

19.15

Poklona najsv. telu a krvi Ježiša Krista

Sv. liturgia (sl.) + eucharist. pob. + myrovanie

Eucharistická adorácia    Odporúčaný sviatok

Sv. liturgia (sl.) + myrovanie 

Modlitby matiek

Piatok

18.00

Sv. liturgia (sl.) + Moleben k Božskému srdcu

Sobota

  8.00

Sv. liturgia (sl.) + Panychída

Nedeľa

2. týždňa

po Päťdesiatnici

  7.45

  9.00

10.30

15.00

18.00

19.00

Utiereň (csl.)

Sv. liturgia (csl.)                               

Sv. liturgia (sl.)                        

Korunka Božieho milosrdenstva

Moleben k Božskému srdcu

Sv. liturgia (sl.)

Vysvetlivky:

sl. – bohoslužba je v slovenskom jazyku
csl. – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
Pred každou večernou sv. liturgiou sa od 17.30 modlíme sv. ruženec