Posvätný stav

  Svätý apoštol Pavol píše svojmu žiakovi Timotejovi:

  "Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar,

  ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich

  rúk" (2 Tim 1, 6). A Títovi napísal: "Na to som ťa

  nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a

  po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal."

  (Tít 1, 5)

 

Celá Cirkev je kňazským ľudom. Vďaka krstu majú všetci veriaci účasť na Kristovom kňazstve. Táto účasť sa volá "spoločné kňazstvo veriacich". Na jeho základe a v jeho službe jestvuje aj iná účasť na Kristovom poslaní; je to účasť služby udelenej sviatosťou posvätného stavu, ktorej úlohou je slúžiť v mene a v osobe Krista - Hlavy v spoločenstve. Služobné kňazstvo sa podstatne líši od spoločného kňazstva veriacich, lebo udeľuje posvätnú moc na službu veriacim. Vysvätení služobníci vykonávajú svoju službu Božiemu ľudu vyučovaním, Božím kultom a pastorálnou správou. Služby udelené vysviackou sú pre Cirkev nenahraditeľné: bez biskupa, kňazov a diakonov nemožno hovoriť o Cirkvi. Cirkev udeľuje sviatosť posvätného stavu iba pokrsteným mužom, ktorých schopnosti potrebné na vykonávanie posvätnej služby boli náležito uznané. Zodpovednosť a právo povolať niekoho, aby prijal stupne posvätného stavu, patrí cirkevnej vrchnosti.