Krst

  "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich

  v mene  Otca i Syna a Svätého Ducha a naučte ich

  zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja

  som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

  (Mt 28, 19 - 20)

 

Krst je nevyhnutne potrebný na spásu ako sama Cirkev,  do ktorej krst vovádza. Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť. Obsahuje odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov, narodenie pre nový život, ktorým sa človek stáva Otcovým adoptívnym synom, Kristovým údom a chrámom Svätého Ducha. Pokrstený je tým včlenený do Cirkvi, Kristovho tela, a dostáva účasť na Kristovom kňazstve. Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult. Pre tento charakter nemožno krst opakovať.