Pomazanie chorých

  "Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších

  Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho

  olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou

  uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa

  dopustil hriechov, odpustia sa mu."

  (Jak 5, 14- 15)

 

Sviatosť pomazania chrých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Kresťan môže toto pomazanie prijať zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a tak isto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší. Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi; posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; odpustenie chriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse; prípravu na prechod do večného života.