Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda

www.skolagorazd.sk

 

Interview s prvou riaditeľkou školy

p. Mgr. Máriou Kokoruďovou

 

uverejnený v Ťahanovskom anjeli 1.4.2010

 

Kedy a ako začala škola svoju činnosť?

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda bola zriadená k 1. 9. 2009. Zriaďovateľom školy je Gréckokatolícka eparchia v Košiciach. Dôvodom vzniku školy bol záujem zo strany eparchie, ale aj záujem zo strany veriacich zriadiť takúto školu aj Košiciach. Škola je jedinou cirkevnou základnou školou spojenou s materskou školou v meste. Začiatky školy neboli ľahké. Škola bola zriadená v prenajatých priestoroch Základnej školy na Juhoslovanskej ulici. Všetky priestory bolo potrebné upraviť, zariadiť, prispôsobiť a pripraviť pre výchovno-vzdelávací proces. Veľkú zásluhu na tom, že naša škola mohla byť k danému termínu otvorená, mali nastupujúci zamestnanci školy a duchovný správca školy otec Martin Mikula, so svojimi rodinami. Svojou pomocou prispeli aj niektorí mládežníci zo sídliska a tiež niektorí rodičia detí a žiakov školy. Bez ich pomoci, vytrvalej a obetavej práce by škola nemohla otvoriť svoje brány. Aj touto cestou sa im všetkým chcem veľmi pekne poďakovať. To, že sme školu otvorili v danom termíne môžeme považovať za malý zázrak.

 

Čo je jej prioritou a čo škola ponúka?

Prioritou školy je výchova detí a žiakov k ľudským a kresťanským hodnotám. Škola okrem vzdelania a výchovy poskytuje svojim žiakom aj dôležitý duchovný rozmer v súlade so zásadami katolíckej náuky. Počas celého štúdia sa vyučujú dve hodiny náboženstva týždenne. Veľmi bohatý je aj duchovný program školy – pravidelné sväté liturgie, prípravy k sviatostiam, duchovné rozhovory pre žiakov, zamestnancov a rodičov. Čo sa týka mimoškolských aktivít, snažíme sa ich podľa možnosti prispôsobiť záujmom žiakov a rodičov. V škole máme zriadenú pobočku Základnej umeleckej školy sv. Cecílie – hudobný odbor, ktorý podľa záujmu navštevujú žiaci ZŠ a tiež aj deti z MŠ. Máme tiež zriadenú počítačovú učebňu. Cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka a formou krúžku už v materskej škole. V materskej škole deti pracujú v krúžku pohybových hier a v základnej škole žiaci rozvíjajú svoju tvorivosť a zručnosť v krúžku „Tvorivé dielne“. V čase mimo vyučovania navštevujú všetci žiaci Školský klub detí.
 

Aká je vízia školy, čo plánujete do budúcnosti?

V tomto školskom roku máme otvorené jedno oddelenie materskej školy a prvý ročník základnej školy. V ďalšom školskom roku plánujeme otvoriť aj ďalšie oddelenie materskej školy, rodičia postupne prihlasujú deti a z dvoch tretín je už oddelenie naplnené. Po januárovom zápise sa tešíme z triedy budúcich prváčikov. Ak by bol záujem, do tried v základnej škole ešte môžeme prijať niekoľkých žiakov. Plánujeme rozšíriť záujmové vzdelávanie o ďalšie krúžky tak v materskej škole, ako aj v základnej škole. Postupne chceme otvoriť aj ďalšie ročníky v základnej škole a školu vybaviť kvalitnými a modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zapájať sa do rôznych súťaži a projektov.

 

Ako školu záujemcovia nájdu, ako sa dá skontaktovať so školou?
Škola má priestory v ZŠ Juhoslovanská 2 na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
Vchod do budovy školy je zo severnej strany, od Berlínskej ulice.

 

Telefonický kontakt: 0903 982 182                            Email: zsmssvgorazd@gmail.com
                                                                                         Web: www.skolagorazd.sk

 

Neváhajte podporiť našu základnú a materskú školu prihlásením
svojich detí, čím vytvoríte pevný základ pre ich budúci život.