Kurátorský zbor

Podľa smerníc Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu sa dňa 27.decembra 2009 konala voľba nového kurátorského zboru v našej farnosti. Za nových členov kurátorského zboru boli po riadnom hlasovaní zvolení a menovaní títo náboženský zmýšľajúci veriaci:

 

Štefan Zeleňák (hlavný kurátor)
Anna Kremnická (pokladník)
Ing. Milan Kremnický
Jozef Fehér
Ondrej Vitkovský
Ing. Dušan Zis
Pavol Maťaš
Alexander Trusa

Blažej Horňák

 

Svoje rozhodnutie prijať na seba záväzky člena kurátorského zboru prejavili slávnostne a zaviazali sa prísahou za účasti farára o. Martina Mikulu a veriacich farnosti.

Kurátorský zbor bol zvolený na obdobie 5 rokov a 11. januára 2015 bol farárom farnosti

potvrdený na obdobie ďalších 5 rokov. Dvaja sa tejto funcie dobrovoľne vzdali.

 

Prísaha:

Ja (meno), dobrovoľne vstupujem do kurátorského zboru pri tomto svätom chráme. Sľubujem všemohúcemu Bohu v Trojici svätej, že od neho ľahkomyseľne neodstúpim, budem Pánu Bohu z celého srdca svojho čestne a svedomite slúžiť čo bude v mojich silách a v mojich schopnostiach a nakoľko to bude závisieť odo mňa. Budem skutkami a myšlienkami chrániť majetok cirkvi a nič si neprivlastním. Budem sa starať o chrám a o jeho výzdobu pre krásu služieb Božích, ktoré nám ponechali svätí otcovia. Sľubujem, že presne budem dodržiavať to, čo je v záujme svätej cirkvi, chrániť ju vo všetkých záležitostiach, ctiť ich duchovenstvo a v láske žiť s veriacimi. Tak mi Bože pomáhaj, v Trojici svätej jediný a všetci svätí.