OZ Adiutor

Nie je Vám ľahostajný osud našich detí a mládeže,

rodín, jednotlivcov, ba i celej farnosti?

 

Podporte 2% svojej dane občianske združenie ADIUTOR

 

Potrebné tlačivá nájdete v našej kaplnke vzadu na stole, alebo si ich môžete stiahnuť z dokumentov.

Vyplnené a potvrdené tlačivá stačí priniesť k nám do kaplnky a my ich potom za vás zanesieme na príslušný daňový úrad.

 

OZ ADIUTOR (Pomocník) je záujmová, nezisková, dobrovoľná, nepolitická, nezávislá, nevládna organizácia.
V dnešnej rýchlej pretechnizovanej dobe sme si vedomí, že šancu „zdravo prežiť“ majú Tí, ktorí si zachovajú svoju jednoduchosť žitia podľa tradície:

„Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.“
Naším cieľom je v tomto duchu jednoduchosti žitia s úctou k stvorenstvu, prírode, rodine, rodičovstvu, prirodzeným autoritám a sebe samým viesť naše deti a našu mládež.

 

Poslaním OZ je:

a) podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) podpora vzdelávania žiakov základných a stredných cirkevných škôl,
c) podpora celoživotného vzdelávania kňazov a laikov,
d) podpora sakrálnych a pastoračných objektov,
e) ochrana, podpora zdravia a sociálna podpora so zameraním na prácu s deťmi,

     mládežou a rodinami.

 

Tieto ciele by sme radi naplnili vyvíjaním osvety v tomto duchu, a to:

1. organizovaním prednášok a vzdelávacích seminárov,
2. zriadením a prevádzkovaním internetovej stránky o činnosti a programe OZ,
3. organizovaním kultúrnych a športových podujatí,
4. pomocou sociálne slabším rodinám,
5. organizovaním iných akcií pre rodiny, deti a mládež na ochranu a podporu zdravia,
6. podporou centier realizujúcich činnosť v súlade s poslaním OZ

 

Neváhajte, investícia do naších detí a mládeže vedenej k tradičným hodnotám sa nám stonásobne vráti, „už tu a teraz“.

 

Vďaka Vám za Vašu priazeň a podporu   

Údaje o OZ ADIUTOR:

Obchodné meno: ADIUTOR
Sídlo: Viedenská 6, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 45009678/

Riaditeľ: Ing. Milan Jartys, tel.: 0915 926168