Plnomocné odpustky

Plnomocné odpustky Roka viery:


Počas Roku viery bude možné získať úplné odpustky od časných trestov za hriechy, udelené pre Božie milosrdenstvo a vzťahujúce sa pre získanie pokoja duší zomrelých veriacich ako aj na všetkých úprimne ľutujúcich veriacich, po riadnej sviatostnej spovedi a po modlitbe na úmysel Svätého Otca pri týchto príležitostiach:

 

a) Ak sa aspoň trikrát zúčastnia na prednáškach či kázňach v rámci misií, alebo na troch stretnutiach o Druhom vatikánskom koncile a o článkoch Katechizmu katolíckej cirkvi, v ktoromkoľvek kostole alebo na vhodnom mieste;


b) Keď navštívia ako pútnici niektorú z pápežských bazilík, katakomby, katedrálny chrám alebo niektoré posvätné miesto oficiálne označené za miesto slávenia Roku viery (ako sú napr. baziliky minor, mariánske pútnické miesta, resp. pútnické miesta svätých apoštolov) a tu sa zúčastnia na nejakej posvätnej činnosti, slávnosti alebo aspoň zotrvajú vhodný čas v modlitbe a rozjímaní, ktoré ukončia modlitbou Pána, vyznaním viery v akejkoľvek legitímnej forme, vzývaním blahoslavenej Panny Márie, prípadne svätých apoštolov a patrónov;


c) Ak sa počas dní oficiálne stanovených miestnym ordinárom pre slávenie Roka viery (napr. slávnosti Pána, Panny Márie, sviatky sv. apoštolov a patrónov, Katedry sv. Petra) zúčastnia na niektorom posvätnom mieste na eucharistickej slávnosti alebo liturgii hodín, spojených s vyznaním viery v niektorej legitímnej forme;


d) Ak v niektorý slobodne zvolený deň počas Roka viery navštívia baptistérium alebo miesto, kde boli pokrstení a ktoroukoľvek legitímnou formou si obnovia krstné sľuby;

 

Úprimne kajúcni veriaci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sláveniach z vážnych dôvodov (ako napr. mníšky, žijúce v trvalej klauzúre, pustovníci, väzni, starí, chorí a tí, ktorí sú v nemocniciach alebo liečebných zariadeniach…) získajú úplné odpustky za rovnakých podmienok, pokiaľ sa v duchu a mysli zjednotia s veriacimi zúčastnenými na sláveniach, a to najmä vo chvíľach, keď budú slová pápeža alebo diecéznych biskupov vysielané v televízii či rozhlase, keď sa pomodlia vo svojom dome alebo tam, kde sa nachádzajú (napr. v kaplnke kláštora, nemocnice, domu opatrovateľskej služby, väzení...) Otče náš, Vyznanie viery v legitímnej forme a ďalšie modlitby, ktoré sú v súlade s cieľom Roka viery, a na tento úmysle obetujú svoje utrpenie alebo problémy ich života.

 

Dekrét o odpustkoch zverejnili : Kardinál Manuel Monteiro de Castro, vyšší penitenciár a Mons. Krzysztof Nykiel, regent Apoštolskej penitenciárie, ho podpísali na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. septembra 2012.
 

Stiahnuť si ich môžete TU.