9. hodnota - Štedrosť

P. Sergio G. Román del Real


Môj darček na 1. sv. prijímanie

Ešte som nemal päť rokov, keď som mal spolu so svojim bratom 1. sv. prijímanie v kláštornej kaplnke. Našimi krstnými rodičmi boli miestny lekárnik a jeho manželka. Tá bola pekná, elegantná a naozajstná dáma. Pamätám si, že tam boli vpredu blízko presbytéria kľačadlá pre nás a pre našich krstných rodičov. Zrazu naša krstná vstala a šla pre jedného veľmi chudobného chlapčeka, ktorý prišiel tiež preto, aby dostal 1. sv. prijímanie, ale nemal ani kľačadlo ani oblek ani nič. Ponúkla mu svoje kľačadlo pri nás a darovala mu svoju vlastnú modlitebnú knižku, veľmi krásnu, viazanú v jemnej koži, so zlatými okrajmi. Ten chlapec oslávil svoje 1. sv. prijímanie spolu s nami, na našej vlastnej slávnosti. To bol môj darček k 1. sv. prijímaniu a nikdy som nezabudol na štedrosť svojej krásnej krstnej mamy, ktorá sa postarala o toho chudobného chlapca. Dala nám krásny príklad štedrosti.

 

Čo je to štedrosť?

Ak zamestnávateľ platí svojmu zamestnancovi, nemá väčšiu zásluhu, je to jeho povinnosť. Ale ak platí načas, ak platí celú mzdu, ak ho stimuluje, ak ho zaškoľuje, vtedy môžeme povedať, že je to dobrý zamestnávateľ. A ak sa navyše zaujíma o rodinu svojich zamestnancov, ak poskytuje štipendiá ich deťom, ak im ponúka poradenstvo v tom, ako si zabezpečiť dôstojný život, ak organizuje športové a spoločenské akcie, ak obetuje svoje príjmy pre dobro svojich zamestnancov, vtedy môžeme hovoriť o štedrosti. Byť štedrý znamená dávať viac, než máme povinnosť dávať.
Keď som bol už kňazom, prišla za mnou riaditeľka mojej základnej školy, aby mi ponúkla ekonomickú pomoc pre nejakého študenta, ktorý nemá prostriedky na pokračovanie svojho štúdia. Podmienkou bolo, aby obdarovaný nevedel, kto mu pomáha. Vďaka nej jeden z mojich farníkov mohol ukončiť svoje vzdelanie bez toho, aby sa dozvedel, kto bol jeho dobrodinec, ale som ho žiadal, aby sa za ňu veľa modlil. To je štedrosť.

 

Musím byť bohatý, aby som mohol byť štedrý?

Vždy som hovoril, že domy chudobných sú elastické: rastú pri potrebe prichýliť niekoho navyše. A dvere sa otvárajú nielen pre príbuzných z vidieka, ktorí hľadajú zamestnanie, ale aj úplne neznámym, ktorí prišli do mesta sprevádzajúc chorého, ktorý má nastúpiť do nemocnice, alebo tým, ktorí prichádzajú z niektorej z krajín na juhu a sú na ceste do USA, alebo mladým, ktorí bývajú sami, pretože ich rodiny ostali v ich dedinke, zatiaľ čo oni hľadajú lepšiu prácu. Dávajú im svoj dom, svoj chlieb ... a svoje srdce! V mojom bydlisku, chudobnej a statočnej štvrti, by Jozef a Mária určite našli na Vianoce útulok.
Odkiaľ pochádza štedrosť?
Nepochybne z lásky. Lásky, ktorá presahuje náklonnosť, ktorá sa rodí z krvi; lásky, ktorá vidí v každom človeku osobu hodnú lásky. Štedrosť niektorých sa opiera o náboženskú vieru, o Ježišovo prikázanie milovať, ako nás miluje On, milovať až po obetu vlastného života za milovaného. Ale štedrosť existuje aj medzi neveriacimi, lebo také je ľudské srdce: schopné nesmierného hrdinstva. V nás, ktorí veríme, sa štedrosť prejavuje z jednoduchého dôvodu: pretože sme stvorení na obraz štedrého Boha.

 

Štedrosti sa učíme

Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodnota, ktorá sa pestuje od detstva, a rodičia sú už odvtedy prvými učiteľmi tejto krásnej náuky. Dôležitou vlastnosťou štedrosti je to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti alebo chvále, ale pre dobro ostatných, a jej odmena je v šťastí. Tu sa aplikuje to, čo Ježiš povedal o almužne, že ľavá ruka nesmie vedieť, čo robí pravá a že dávať treba aj z toho mála, čo máme, nielen z toho, čo máme navyše. Deti naučíme byť štedrými vtedy, keď dávajú to, čo sa im páči, nielen to, čo by už vyhodili do koša.
Kampane pomoci postihnutým sú výbornou príležitosťou naučiť sa byť štedrými. A nielen dávajúc, ale aj pomáhajúc. V jednom z centier zbierky deti z triedy, kde učím náboženstvo, pomáhali zbierať z domu do domu potraviny a triedili tie, ktoré priniesli susedia. Dali svoj čas a svoju prácu a to sa cení viac.

 

Štedrými sa učíme byť ak:

• Sme schopní objaviť osobu hodnú lásky za smutným vzhľadom drogovo závislého,

  alkoholika alebo bezdomovca.
• Zaujímame sa o nešťastia iných a vidíme ich ako svoje vlastné.
• Zriekame sa toho, čo potrebujeme, aby sme zmiernili núdzu iného.
• Pozorne počúvame tých, ktorí nás prosia o pomoc, snažiac sa vyhnúť nezdravému

  podozrievaniu.
• Dávame svojim deťom, aby sa naučili dávať, a usmerňujeme ich ako dávať tak, aby

  neurazili dôstojnosť iných.
• Konáme skutky služby spoločenstvu, ktoré nie sme povinní konať, ako napr. zasadiť

  strom, upratať záhradu, pozametať ulicu, hoci nám to neprináleží, umiestniť výstražný

  nápis pred nebezpečenstvom...