6. hodnota - Služba

P. Sergio G. Román del Real


Ja!

Volá sa Marisa. Ako dospievajúca sa zúčastnila na schôdzi, kde sa stretli mladí zo sídliska, aby vytvorili mládežnícku skupinu. Veľmi nadšení sa delili o myšlienky ako zrealizovať obľúbený projekt a prišla chvíľa rozdeľovania úloh.
Všetci sa chceli zúčastniť a robili to veľkoryso a s radosťou, ale našu pozornosť pritiahol postoj Marisy, ktorá zakaždým, keď sme potrebovali dobrovoľníka na nejakú úlohu, hovorila: „Ja!“ A robila to s nadšením, s ochotou slúžiť. Marisa zametala miestnosť, telefonovala z domu aby pripomínala termíny stretnutí, robila plagáty, kopírovala, strávila sa v službe druhým!
Opýtal som sa jej, prečo je taká ochotná slúžiť, a odpovedala mi s hrdosťou: „Som vedúca skautov!“
Odvtedy mi boli skauti veľmi sympatickí, so svojim heslom „vždy pripravení“ a svojim uzlom na šatke, aby im pripomenul urobiť dobrý skutok každý deň. Dá sa na nich spoľahnúť.

 

Kto nežije aby slúžil, nehodí sa pre život.

Hoci som už mnohoročný kňaz, vždy na mňa hlboko pôsobí a dojíma ma obrad umývania nôh, ktorý Cirkev slávi na Veľký Štvrtok. Ježiš, Učiteľ a Pán, slúžiac v takej pokornej úlohe! On skutočne veľmi miloval svojich apoštolov a tam je kľúč k jeho službe: slúžiť tým, ktorých milujem, je príjemné. Veľký Štvrtok mi pomáha pochopiť veľkosť otcovskej lásky, ktorá robí otcov nikým menším než služobníkmi svojich synov.
Celý vtip je v milovaní. Keď nás viera vedie k zisteniu, že láska, ktorú cítime k tým, ktorí sú s nami spojení pokrvným zväzkom, sa musí rozšíriť na všetky deti Božie, vtedy rozumieme a snažíme sa napodobňovať svedectvo tých, ktorí tratia svoj život v službe trpiacim. Ale nielen viera pohýna k službe, lebo aj neveriaci, keď objavia dôstojnosť človeka a celého stvorenia, učia sa milovať a slúžiť.
Služba je tiež liekom na samotu, depresiu, drogovú závislosť, všeobecne na nešťastný život. Ak si želáte rehabilitovať nejakého človeka, pomôžte mu objaviť uspokojenie zo služby druhým a jeho život bude mať znovu cenu.
Človek, ktorý nedokáže milovať, nedokáže ani slúžiť. Je to ten, ktorý keď ho požiadajú o službu, odpovedá: „A čo z toho budem mať?“ Egoizmus je totiž prekážkou pre nezištnú službu.

 

Domov, škola služby.

Vo všetkých rodinách sa stáva, že nejaký člen odmieta byť užitočný a prijíma službu ostatných s cynizmom, ktorý ich zarmucuje. Obyčajne sú to osoby choré, ktoré potrebujú zvláštny prístup, aby znovuobjavili svoju úlohu doma. Dovtedy k nim máme pristupovať s trpezlivosťou a toleranciou, to je služba, ktorú im máme robiť, ale nikdy ich v tom nemáme podporovať.
Rodinná harmónia predpokladá, že každý z jej členov z lásky prijíma a vykonáva službu, ktorá mu prináleží; keď člen zlyháva, škodí všetkým. Ak obidvaja rodičia musia pracovať mimo domova, stáva sa potrebnejším, aby sa deti naučili slúžiť sebe i svojim súrodencom. Takto sa domov stáva skutočnou školou užitočných mužov a žien, plných veľkého ducha služby.

 

S čím treba počítať:

  1. Hoci je jasné, že rodičia slúžia deťom z povinnosti, dajte im najavo, že to robíte viac z

      lásky.
  2. Vyhýbajte sa plateniu deťom za domáce práce, lebo takto zničíte nezištnosť lásky.
  3. Neklaďte na jedno dieťa bremeno služieb, ktoré by mali byť rovnomerne rozdelené

      všetkým.
  4. Nediskriminujte svoje dcéry tým, aby robili slúžky svojim bratom.
  5. Naučte staršie deti zaujímať sa o mladšie a pomáhať im ekonomicky, ak už

      zarábajú.
  6. Ako rodina si vyberte nejakú službu spoločnosti alebo Cirkvi a plňte ju zodpovedne.
  7. Uvoľniť miesto v autobuse, pomôcť staršiemu alebo slepému, byť slušní a úctiví k

      ženám, to sú normy dobrej výchovy a koniec - koncov aj kresťanskej lásky.
  8. Ak naša práca spočíva v poskytovaní nejakej služby, premeňme povinnosť na lásku  

      k blížnemu a robme čo najlepšie to, čo je našou povinnosťou.
  9. Dnes si spoločnosť čoraz viac uvedomuje dôležitosť dobrovoľníctva a vznikajú

      dobrovoľnícke skupiny. Patriť k jednej z nich je príležitosťou služby.

10. Niektoré osoby nám slúžia, pretože si takto potrebujú zarobiť na živobytie. Buďme

       vďační za ich službu a správajme sa k týmto slúžiacim rešpektujúc ich dôstojnosť.
       Sprepitné je znakom našej vďačnosti.