27. hodnota - Obetavosť

P. Sergio G. Román del Real

 

Cti otca svojho a matku svoju

Staroba je Božím požehnaním, ale aké je ťažké byť starým! Telo sa opotrebúva deň za dňom a choroby sťažujú prirodzené plynutie času, takže sa človek stáva prakticky invalidom, vo všetkom závislým od ostatných.
Úbohí, ktorí nemali deti a ktorí svoje deti nedokázali vychovať k láske! Ich smutným údelom bude odovzdať sa verejnej dobročinnosti, ktorá slúži za peniaze a z povinnosti.
Blažení, ktorí dokázali získať si lásku svojich detí! Budú žiť obklopení láskavosťou a zomrú medzi nimi.
Veľmi ma dojímajú chorí starčekovia a vždy som sa za nich modlil; ale odkedy som zažil na vlastnej koži starobu milovaného človeka, vždy dodávam zvláštnu modlitbu aj za tých, ktorí sa o nich starajú. Taktiež teraz chápem lepšie veľkosť synovskej lásky a zvlášť schopnosť dcér milovať svojich rodičov.
Videl som, ako sú schopné nechať všetko, nedbať ani o seba samé, aby sa mohli dať chorému otcovi alebo matke, čerpajúc silu zo svojej slabosti a udržujúc sa pevné napriek veľkej ťarche a napriek dlhému času. Nech sú požehnané!
Toto je obetavosť.
 

Čo to je obetavosť?

„Dobrovoľná obeta vlastných citov alebo záujmov v službe Bohu a blížnemu.“ (Salvat)
Synonymom obetavosti je sebazaprenie, čo znamená poprieť seba samého.
Obetavosť má jeden vysvetľujúci motív a obvykle ním je nejaké dobro, ktoré si želáme dosiahnuť a kvôli ktorému obetujeme svoje osobné záujmy.
Toto dobro môže byť čisto ľudského charakteru, ako získať akademický titul, víťazstvo v športe, umelecký alebo estetický úspech. Obdivujeme obetavosť, keď je motivovaná láskou k blížnemu, napríklad, dobro rodiny, služba núdznym, alebo láska k vlasti, ktorej príkladom sú naši hrdinovia.
Keď motívom sebazaprenia je Boh, vtedy dostáva zvláštny zmysel obety, čo znamená urobiť niečo svätým. To, čoho sa vzdávame z lásky, obetujeme Bohu.

 

Vysvetlením je láska

Stali sme sa veľmi sebeckými. Keďže dávame prílišnú hodnotu vlastníctvu, už nerozumieme darovaniu a keď niekto dáva, myslíme, že ide proti svojim právam. Egoizmus nerozumie, ba až kritizuje obetavosť staršieho brata, ktorý podporuje napredovanie svojich osirelých súrodencov. Nech na nich zabudne a nech sa najprv postará o seba! Ale on, chvála Bohu, nemôže zabudnúť na lásku. Z lásky je manželka verná a čaká na manžela, ktorý odišiel za prácou do USA. Z lásky sa rodičia starajú o autistické dieťa. Z lásky sa mladé dievča rozhodne mať dieťa, ktorého príchod zničí jej život, pretože snúbenec nedodržal sľub. Z lásky muž prestane piť a zúčastňuje sa stretnutiach Anonymných Alkoholikov. Z lásky sa vnuk rozhodne bývať so svojimi starými rodičmi, aby neboli sami.
Toho, kto miluje, nik nenúti vzdať sa svojich práv; robí to pre dobro svojich milovaných vo všetkej slobode.
A ak tento svet nechápe tento druh obetavosti, ešte menej rozumie a prijíma rozhodnutie mladého dievčaťa stať sa mníškou, alebo mladého chlapca stať sa kňazom.

 

Ježiš od nás žiada obetu

Ježiš je vzorom obetavosti. Hoci bol Božskej prirodzenosti, hovorí sv. Pavol, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale stal sa človekom, takým, ako ktokoľvek z nás, okrem hriechu. Keď Ježiš trpel slabosťou človeka, vari ľutoval, že sa vzdal svojej Božskej moci? Nie, pretože to urobil z lásky k nám.
A On, ktorý tak veľmi miluje, žiada nás, svojich učeníkov, aby sme, ak nimi naozaj chceme byť, zapreli samých seba a vzali svoj kríž. (Mt 16, 24)
Byť jedno s Ježišom, nasledovať ho, spočíva v zapretí svojej vôle a snahe plniť vôľu Boha Otca, tak, ako to robí sám Ježiš.
 

Obetavosť je…

• Keď starší brat, bez toho, aby mu niekto povedal, vzdá sa svojho obľúbeného zákusku,

  aby zmieril medzi sebou svojich mladších súrodencov.
• Keď sa manželka vzdá svojej potreby sťažovať sa, pretože vidí, že jej manžel prichádza

  z práce veľmi unavený.
• Keď manžel neprinesie domov nemravný film, aby nezarmútil svoju ženu, ktorá ho

  miluje.
• Keď syn neprotestuje proti prejavom materskej lásky na verejnosti a pred svojimi

  kamarátmi.
• Keď si remeselník vymyslí dôvod, aby zinkasoval menej od zákazníka, o ktorom vie, že

  má veľké ekonomické problémy.
• Keď venujeme pozornosť priateľovi, ktorý nám ukazuje fotky svojich detí už po tisíci

  krát.